Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2018 R.

od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu w Lublinie do dnia 31 maja br. przedstawił Raport o stanie Powiatu Lubelskiego za 2018 r. W związku z powyższym, na sesji Rady Powiatu w Lublinie zaplanowanej na dzień 27 czerwca 2019 r., zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubelskiego za 2018 r.

Szczegółowy porządek obrad sesji Rady Powiatu w Lublinie został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa powiatowego w Lublinie w zakładce: Organizacja samorządu powiatowego/Rada Powiatu/Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu (porządek obrad).

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu w Lublinie rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubelskiego

W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Lubelskiego radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

Udział mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Lubelskiego

W debacie nad Raportem mieszkańcy Powiatu Lubelskiego mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lublinie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie powiatu Rada Powiatu w Lublinie przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu w Lublinie wotum zaufania.