Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Skarbnik

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jadwiga Wójcik Stanowisko:Skarbnik Powiatu Lubelskiego
Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu


Obowiązki:
 1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu.
 2. Zadania skarbnika powiatu jako głównego księgowego budżetu powiatu, określają odrębne przepisy.
 3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
 4. Skarbnik powiatu uczestniczy w pracach zarządu powiatu oraz może uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
408 1
Jadwiga Wójcik Stanowisko:Skarbnik Powiatu Lubelskiego
Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu


Obowiązki:
 1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu.
 2. Zadania skarbnika powiatu jako głównego księgowego budżetu powiatu, określają odrębne przepisy.
 3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
 4. Skarbnik powiatu uczestniczy w pracach zarządu powiatu oraz może uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
409 1
Jadwiga Wójcik Stanowisko:Skarbnik Powiatu Lubelskiego
Godziny przyjęć:

- w godzinach pracy urzędu (pokój 116, I piętro).


Obowiązki:

Zgodnie z § 63 Statutu Powiatu Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 335):

 1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu.
 2. Zadania skarbnika powiatu jako głównego księgowego budżetu powiatu, określają odrębne przepisy.
 3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
 4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w ust. 3, skarbik możer upoważnić inną osobę.
 5. Skarbnik powiatu uczestniczy w pracach zarządu powiatu oraz może uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
411 2
Jadwiga Wójcik Stanowisko:Skarbnik
Godziny przyjęć:

- pokój 116, I piętro


Obowiązki:

Zgodnie z § 63 Statutu Powiatu Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 335):

 1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu.
 2. Zadania skarbnika powiatu jako głównego księgowego budżetu powiatu, określają odrębne przepisy.
 3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
 4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w ust. 3, skarbik możer upoważnić inną osobę.
 5. Skarbnik powiatu uczestniczy w pracach zarządu powiatu oraz może uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
499 3
Marta Janeczko Stanowisko:Skarbnika Powiatu Lubelskiego
Telefon:81 528-67-30, 81 528-66-01 (fax)
Email:
Godziny przyjęć:

- pokój 116, I piętro


Obowiązki:

Zgodnie z § 63 Statutu Powiatu Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 335 z późn. zm.):

 1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu.
 2. Zadania skarbnika powiatu jako głównego księgowego budżetu powiatu, określają odrębne przepisy.
 3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
 4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w ust. 3, skarbik możer upoważnić inną osobę.
 5. Skarbnik powiat, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązej jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu i regionelnej izby obrachunkowej.
oraz § 65 Statutu Powiatu Lubelskiego:

Sekretarz i skarbnik powiatu uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.

Sbarbnik Powiatu, na podstawie uchwały Nr 1022/2023 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie podziału kompetencji oraz ustalenia zakresu zadań nadzorowanych przez Starostę, Wicestarostę, etatowego Członka Zarządu Powiatu w Lublinie oraz Skarbnika i Sekretarza Powiatu:

sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału Finansowego.

860 4
Jadwiga Wójcik Stanowisko:Skarbnik Powiatu Lubelskiego (do 26.11.2019 r.)
Obowiązki:

Sbarbnik Powiatu (do 26.11.2019 r.), na podstawie uchwały Nr 48/2019 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie podziału kompetencji oraz ustalenia zakresu zadań nadzorowanych przez Starostę, Wicestarostę, etatowego Członka Zarządu Powiatu w Lublinie oraz Skarbnika i Sekretarza Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału Finansowego.

860 5