Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Starosta

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Paweł Pikula Stanowisko:Starosta Lubelski
Godziny przyjęć:

Godziny przyjęć w ramach skarg i wniosków
Wtorek 16:00 - 17:00


Obowiązki:

Starosta sprawuje nadzór merytoryczny i kontrole nad następującymi wydziałami Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi:

 1. Zespół Radców Prawnych,
 2. Wydział Finansowy przy pomocy Skarbnika,
 3. Wydział Organizacyjny przy pomocy Sekretarza,
 4. Biuro Rady i Zarządu Powiatu przy pomocy Sekretarza,
 5. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
 6. Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych,
 7. Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 8. Wydział Kontroli
 9. Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego,
 10. Pion Ochrony
408 1
Paweł Pikula Stanowisko:Starosta Lubelski
Godziny przyjęć:

Godziny przyjęć w ramach skarg i wniosków
Wtorek 16:00 - 17:00


Obowiązki:

Starosta sprawuje nadzór merytoryczny i kontrole nad następującymi wydziałami Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi:

 1. Zespół Radców Prawnych,
 2. Wydział Finansowy przy pomocy Skarbnika,
 3. Wydział Organizacyjny przy pomocy Sekretarza,
 4. Biuro Rady i Zarządu Powiatu przy pomocy Sekretarza,
 5. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
 6. Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych,
 7. Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 8. Wydział Kontroli
 9. Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego,
 10. Pion Ochrony
409 1
Paweł Pikula Stanowisko:Starosta Lubelski
Godziny przyjęć:

Godziny przyjęć w ramach skarg i wniosków:
- wtorek 15:00 - 16:00 (pokój 114, I piętro)


Obowiązki:

Starosta Lubelski, na podstawie Uchwały Nr 336/16 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie podziału kompetencji oraz ustalenia zakresu zadań nadzorowanych przez Starostę, Wicestarostę, etatowego Członka Zarządu Powiatu w Lublinie oraz Skarbnika i Sekretarza Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

 1. Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych,
 2. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
 3. Zespołu Radców Prawnych,
 4. Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 5. Pionu Ochrony,
 6. Wydziału Audytu, Kontroli i Jakości,
 7. Samodzielnego stanowiska ds. audytu wewnętrznego,
 8. Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 9. Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
411 2
Robert Wójcik Stanowisko:Wicestarosta Lubelski
Godziny przyjęć:

- pokój 214, II piętro.


Obowiązki:

Wicestarosta Lubelski, na podstawie Uchwały Nr 336/16 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie podziału kompetencji oraz ustalenia zakresu zadań nadzorowanych przez Starostę, Wicestarostę, etatowego Członka Zarządu Powiatu w Lublinie oraz Skarbnika i Sekretarza Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

 1. Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa oraz przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej - Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych,
 2. Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w zakresie nadzoru nad Powiatowym Urzędem Pracy.
411 3
Paweł Pikula Stanowisko:Starosta Lubelski
Godziny przyjęć:

Godziny przyjęć w ramach skarg i wniosków:
- wtorek 15:00 - 16:00 (pokój 114, I piętro)


Obowiązki:

Starosta Lubelski, na podstawie Uchwały Nr 336/16 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie podziału kompetencji oraz ustalenia zakresu zadań nadzorowanych przez Starostę, Wicestarostę, etatowego Członka Zarządu Powiatu w Lublinie oraz Skarbnika i Sekretarza Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

 1. Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych,
 2. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
 3. Zespołu Radców Prawnych,
 4. Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 5. Pionu Ochrony,
 6. Wydziału Audytu, Kontroli i Jakości,
 7. Samodzielnego stanowiska ds. audytu wewnętrznego,
 8. Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 9. Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
499 6
Robert Wójcik Stanowisko:Wicestarosta Lubelski
Godziny przyjęć:

- pokój 214, II piętro


Obowiązki:

Wicestarosta Lubelski, na podstawie Uchwały Nr 336/16 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie podziału kompetencji oraz ustalenia zakresu zadań nadzorowanych przez Starostę, Wicestarostę, etatowego Członka Zarządu Powiatu w Lublinie oraz Skarbnika i Sekretarza Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

 1. Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa oraz przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej - Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych,
 2. Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w zakresie nadzoru nad Powiatowym Urzędem Pracy.
499 7
Zdzisław Antoń Stanowisko:STAROSTA LUBELSKI
Telefon:81 528-66-00, 81 528-66-01 (fax)
Email:
Godziny przyjęć:

- pokój 114, I piętro


Obowiązki:

Zgodnie z § 55 Statutu Powiatu Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 335 z późn. zm.):

 1. Starosta organizuje pracę zarzadu powiatu, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reperezentuje powiat na zewnątrz.
 2. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 3. W przypadku wprowadzenia klęski żywiowłowej starostwa działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. W sprawach nie cieropiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządzu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
 5. Czynności o których mowa wyżej, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.
 6. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
 7. Starostwa wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.
 8. Starosta może upoważnić na piśmie wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa wyżej.
oraz § 56 Statutu Powiatu Lubelskiego:

Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu powiatu neleży w szczególności:

 • przygotowanie projektu porządku obrad zarządu,
 • określanie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,
 • przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
 • zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.

Starosta może określić w drodze zarządzenia szczegółowe zasady opracowywania i wymogi formalne dokumentów wnoszonych pod obrady zarządu oraz tryb ich składania.

Starosta Lubelski, na podstawie uchwały Nr 1022/2023 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie podziału kompetencji oraz ustalenia zakresu zadań nadzorowanych przez Starostę, Wicestarostę, etatowego Członka Zarządu Powiatu w Lublinie oraz Skarbnika i Sekretarza Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:
 1. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
 2. Zespołu Radców Prawnych,
 3. Pionu Ochrony,
 4. Wydziału Audytu, Kontroli i Jakości,
 5. Stanowiska pracy ds. audytu wewnętrznego,
 6. Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 7. Inspektora Ochrony Danych,
 8. Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
 9. Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 10. Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 11. Wydziału Rozwoju i Współpracy,
 12. Geodety Powiatowego,
 13. Biura Projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego.
860 21
Andrzej Chrząstowski Stanowisko:Wicestarosta Lubelski
Telefon:81 528-66-10, 81 528-66-01 (fax)
Email:
Godziny przyjęć:

- pokój 214, II piętro


Obowiązki:

Wicestarosta Lubelski, na podstawie uchwały Nr 1022/2023 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie podziału kompetencji oraz ustalenia zakresu zadań nadzorowanych przez Starostę, Wicestarostę, etatowego Członka Zarządu Powiatu w Lublinie oraz Skarbnika i Sekretarza Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

 1. Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych,
 2. Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych,
 3. Jednostki organizacyjnej Powiatu Lubelskiego - Centrum Usług Współnych Powiatu Lubelskiego,
 4. Jednostki organizacyjnej Powiatu Lubelskiego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 5. Jednostki organizacyjnej Powiatu Lubelskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.
860 22